นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

          1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล

          2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถี          ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อง

          3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

          5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

Comments