ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ที่ตั้งเลขที่ 140 หมู่ที่ 7  ตำบลกกดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 28  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2493 ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกกดู่ 9  (บ้านห้วยหวาย)  โดยนายตัน  มนตรี  ครูใหญ่ หัวหน้าเขต และนายบิ่น  เขียวทอง เป็นครูใหญ่  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพียงชั้นเดียว มีนักเรียนชายหญิง รวม 33 คน โดยจัดทำที่เรียนชั่วคราว  ในปีต่อมาได้ขยายชั้นเรียนชั้นสูงขึ้น  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    จำนวน 12 ไร่ 3 งาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา   ดังนี้

         ปี  พ.ศ.  2506            นายผา  บุญชิต                               เป็นครูใหญ่

         ปี  พ.ศ.  2512            สร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1 พิเศษ

          ปี  พ.ศ.  2514            นายบิน  จำปาอ่อน                           เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2515            นายเกษม  อินทจันทร์                        เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2516            นายขันธ์  พรมแสนสุข                        เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2517            สร้างบ้านพักครู  1 หลัง   2 ห้องนอน

                                        นายทับทิม  ศรีวงษา                          เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2520            สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ

                           นายสุรินทร์  จันทราวุฒิชัย                   เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ.  2532            นายคำหมุน  จันทะคุณ                       เป็นครูใหญ่

                                        สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26

          ปี  พ.ศ.  2539            นายเฉลียว  ธนาทิพยกุล            เป็นครูใหญ่/ผู้อำนวยการ

ปี  2544 - ปัจจุบัน       นายภูพงศ์  พรมภักดิ์               เป็นครูใหญ่ /ผู้อำนวยการ

 

Comments