วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

             1.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล

              2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถี

                 ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

             4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

             5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล


Comments